องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 กันยายน 2565 วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

เมื่อ 28 กันยายน 2565 | อ่าน 9 ครั้ง

วันที่ 26 กันยายน 2565 ส่งขยะอันตราย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อ 26 กันยายน 2565 | อ่าน 9 ครั้ง

วันที่ 20 กันยายน 2565 ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า พลเรือน ตำรวจ ทหาร (พ.ต.ท) ประจำปี 2565

เมื่อ 20 กันยายน 2565 | อ่าน 26 ครั้ง

วันที่ 14 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา กิจกรรมธรรมสัญจรตำบลศรีดอนมูล ประจำปี 2565

เมื่อ 15 กันยายน 2565 | อ่าน 22 ครั้ง

วันที่ 13 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริม สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลศรีดอนมูลสัมมนาวิชาการ นวัตกรรมวิถี  เกษตรพันธุ์ดี ที่ศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ  2565

เมื่อ 14 กันยายน 2565 | อ่าน 26 ครั้ง

วันที่ 12 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลศรีดอนมูล

เมื่อ 12 กันยายน 2565 | อ่าน 24 ครั้ง

วันที่ 7 กันยายน 2565 จัดพิธีเปิดป้ายพื้นที่ปกปัก (โรงเรียนบ้านแม่มะ หมู่ 1) ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 08 กันยายน 2565 | อ่าน 21 ครั้ง

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 โครงการโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ แก่ประชาชน

เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 | อ่าน 31 ครั้ง

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลศรีดอนมูล การทำดอกไม้จันทร์ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านศรีดอนมูล

เมื่อ 25 สิงหาคม 2565 | อ่าน 41 ครั้ง

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 จัดประชุมหารือแนวทางและทางออกการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล

เมื่อ 24 สิงหาคม 2565 | อ่าน 173 ครั้ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างองค์ความรู้ สู่เส้นทางเกษตรต้นแบบ ตามหลังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 23 สิงหาคม 2565 | อ่าน 23 ครั้ง

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล

เมื่อ 20 สิงหาคม 2565 | อ่าน 20 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น