องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

คณะผู้บริหาร

นายสามารถ จันทาพูน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
เบอร์โทร 086-8609728 อีเมล : sm_2499@hotmail.com
นายเกษม โกเสนตอ
รองนายกองค์การบริหารส่วตำบลศรีดอนมูล
เบอร์โทร 089-8507249
นายดวงสี น้อยหมอ
รองนายกองค์การบริหารส่วตำบลศรีดอนมูล
เบอร์โทร 063-3153249
นายกิติพงษ์ ภิระบัน
เลขานุการนายกฯ
เบอร์โทร 087-7272033