องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

- ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
- ข้อ 01 โครงสร้าง- ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร- ข้อ 03 อำนาจหน้าที่
- ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ- ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง- ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์- ข้อ 08 Q & A- ข้อ 09 Social Networks- ข้อ 10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
- ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี
- ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
- ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน- ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ- ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ- ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- ข้อ 17 E – Service
- ข้อ 18 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล- ข้อ 26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี- ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
- ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
- ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น- ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- ข้อ 34 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ข้อ 35 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ข้อ 36 รายงานการกำกับติกตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ6เดือน
- ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
- ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- ข้อ 36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- ข้อ 37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565- ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
- ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
- ข้อ 41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ- ข้อ 33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
- ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
- ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน- ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน- ข้อ 44 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ข้อ 45 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ย้อนกลับ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น