องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

เจตจำนงสุจริตฯ

หมายเลขโทรศัพท์

 

053 – 955532 ที่ทำการ อบต.ศรีดอนมูล

053 – 955809 โทรสาร (แฟกซ์) ที่ทำการ อบต.ศรีดอนมูล

053 – 955863  แจ้งเหตุด่วน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ศรีดอนมูล


 

สายด่วนผู้บริหาร

089-9561500  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล