องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

อาชีพก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ มุ่งพัฒนาตำบลศรีดอนมูล สู่ประชาคมอาเซียน

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

เจตจำนงสุจริตฯ

เว็บบอร์ด

เว็บบอร์ด