องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

แหล่งท่องเที่ยว

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ

ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 1306 ครั้ง พิมพ์

สถานที่ตั้ง

272 หมู่ 7 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

ประวัติ  

เมื่อปี พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำรัสให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมช่วยเหลือชาวบ้านดอยสะโงะ ปี พ.ศ. 2522 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะจึงก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในรูปแบบงานอาสาพัฒนาชาวเขา โดยความร่วมมือของมูลนิธิโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ มุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP)  อีกทั้งยังส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาอบแห้ง สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียนนักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ มะเขือม่วงก้านเขียว มะเขือม่วงก้านดำ ผักกาดกวางตุ้ง มะเขือเทศเชอร์รี่แดง ข้าวโพดหวานสองสี มันเทศญี่ปุ่น ฟักทองญี่ปุ่น ขึ้นฉ่าย ซูกินี่ เสาวรสหวาน มะม่วง เคพกูสเบอร์รี อาโวคาโด องุ่น ไผ่ฟิลิปปินส์ ดอกเก๊กฮวย ดอกคาโมมายล์ หญ้าหวาน

ข้อมูลเพิ่มเติม : เว็บไซต์ : http://royalprojectthailand.com/sango

                   อีเมล : sng7032rpf@gmail.com

                                โทร. 0612495791 (นายพันนุมาศ ทองกระจ่าง หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
แหล่งท่องเที่ยว อื่นๆ