องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน 1094 ครั้ง พิมพ์

นายสามารถ จันทาพูน นายก อบต.ศรีดอนมูล มอบหมายให้งานสาธารณสุข สำนักปลัด ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ 5 ป 1 ข ในแต่ละครัวเรือนร่วมกับ อสม.ของแต่ละหมู่บ้านและดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยในสถานที่สาธารณะและสถานที่ราชการในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย #รู้ทันภาษีไม่เสียเวลา ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 04 สิงหาคม 2565 | อ่าน 377 ครั้ง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

เมื่อ 31 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 362 ครั้ง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสันจร)

เมื่อ 26 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 374 ครั้ง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน (กิจกรรมการรับมือแผ่นดินไหวในชุมชน)

เมื่อ 26 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 384 ครั้ง