องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

งบแสดงฐานะการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)
งบแสดงฐานะการเงิน/รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)


ย้อนกลับ