องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

สินค้าโอทอป

ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล

ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 1078 ครั้ง พิมพ์

“ศูนย์แห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ผลผลิตข้าวอินทรีย์ เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่งมี เมล็ดข้าวพันธุ์ดีที่ศรีดอนมูล”

            ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ โดยหน่วยงานราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด อำเภอ รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล หน่วยงานราชการในพื้นที่  ซึ่งที่มีหน้าที่กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับเกษตรกร

             ต่อมา จึงได้ดำเนินการรวบรวมพี่น้องเกษตรกร ที่ประสบปัญหา จำนวน 32 ราย ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมด 894.5 ไร่ ร่วมจัดตั้งกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูลขึ้น

             โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  กระจายเมล็ดพันธุ์สู่ชาวนาวในพื้นที่อย่างทั่วถึง  และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม รวมถึงจัดตั้งศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่คนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนั้น ทางกลุ่มฯ ยังมีแนวความคิดในการทำข้าวปลอดภัย ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี เป็นการลดต้นทุนการผลิต สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และยังช่วยสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล

             ปี พ.ศ.2557 ศูนย์ข้าวฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ในนาม “วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล” ที่ตั้งเลขที่ 303 หมู่ที่ 9 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2557 โดยมีนายธนาวัตน์ จันฟอง เป็นประธานศูนย์ฯ

              ปี พ.ศ.2558 ศูนย์ข้าวฯ ได้ดำเนินการขอใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม จากกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2558

              ปัจจุบันศูนย์ข้าวฯ มีสมาชิกทั้งหมด 38 คน มีพื้นที่เพาะปลูกรวมกัน 1,037 ไร่ โดยแบ่งเป็นผลิตเมล็ดพันธุ์จำนวน  239 ไร่ และผลิตข้าวคุณภาพดี จำนวน 450.75 ไร่

              ปี 2564 ได้รับรางวันสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ


สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและสินค้าทางการเกษตรได้ที่เบอร์ : 081 031 4076 


 
สินค้าโอทอป อื่นๆ