องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

เจตจำนงสุจริตฯ

สินค้าโอทอป

กลุ่มไก่ไข่ร้อยใจรักษ์บ้านเวียงแก้ว

ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 442 ครั้ง พิมพ์

กลุ่มไก่ไข่ร้อยใจรักษ์บ้านเวียงแก้ว โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ พันธุ์ไฮบริดบ้านเวียงแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนองยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาลโดยการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ  สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพและลดภาวการณ์ว่างงานจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม รวมถึงเป็นการสร้างจุดการเรียนรู้ ด้านปศุสัตว์ ให้กับพื้นที่ขยายผลโครงการหมู่บ้านเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือแบบ เบ็ดเสร็จ (2562 – 2565) โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 


สนใจสั่งซื้อติดต่อได้ที่เบอร์ : 088-138-4032 (พี่มล)
สินค้าโอทอป อื่นๆ