องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนมูล

ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 1368 ครั้ง พิมพ์

ตั้งอยู่เลขที่  215 หมู่ 9   ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล สอนตั้งแต่ ชั้นเตรียมอนุบาล (อายุ 2-5 ปี) ปฐมวัยอนุบาล 1 (อายุ 3-4 ปี)  ชั้นปฐมวัยอนุบาล 2 (อายุ 4-5 ปี)  และชั้นปฐมวัยอนุบาล (อายุ 5-6 ปี) มีเขตพื้นที่บริการ 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล หมู่ที่ 8,9,12,13  บ้านแม่คำ หมู่ที่ 11 และบ้านสันมะเค็ด  หมู่ที่ 9  ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อื่นๆ