องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาษี ค่าธรรมเนียม และ ทะเบียนพาณิชย์

การจัดเก็บภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564
ภาษี ค่าธรรมเนียม และ ทะเบียนพาณิชย์/สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม /การจัดเก็บภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564


ย้อนกลับ