องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาษี ค่าธรรมเนียม และ ทะเบียนพาณิชย์

พรบ./ข้อกฎหมาย (ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ฉบับที่ 2)
ภาษี ค่าธรรมเนียม และ ทะเบียนพาณิชย์/ประกาศ/ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม/พรบ./ข้อกฎหมาย (ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ฉบับที่ 2)


ย้อนกลับ