องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

เจตจำนงสุจริตฯ

ภาษีและค่าธรรมเนียม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราต่อสุขภาพ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข
ภาษีและค่าธรรมเนียม/ประกาศ/ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราต่อสุขภาพ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข


ย้อนกลับ