องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

เจตจำนงสุจริตฯ

การจัดการองค์กความรู้ KM

เอกสารแนะนำการขอหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
การจัดการองค์กความรู้ KM/เอกสารแนะนำ/สื่อประชาสัมพันธ์ อบต./เอกสารแนะนำการขอหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร


ย้อนกลับ