องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร/ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ย้อนกลับ