องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม ของ อบต.ศรีดอนมูล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร/เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม ของ อบต.ศรีดอนมูล


ย้อนกลับ