องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาษี ค่าธรรมเนียม และ ทะเบียนพาณิชย์

คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน (ภ.ด.ส. 9)
ภาษี ค่าธรรมเนียม และ ทะเบียนพาณิชย์/คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน (ภ.ด.ส. 9)


ย้อนกลับ