องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาษี ค่าธรรมเนียม และ ทะเบียนพาณิชย์

แบบคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 5)
ภาษี ค่าธรรมเนียม และ ทะเบียนพาณิชย์/แบบคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 5)


ย้อนกลับ