องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน เดือนกันยายน 2564
งบแสดงฐานะการเงิน/งบแสดงฐานะการเงิน เดือนกันยายน 2564


ย้อนกลับ