องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

live_help ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของ อบต.ศรีดอนมูล


ดีมาก [23 คะแนน ร้อยละ 60.53]
ดี [7 คะแนน ร้อยละ 18.42]
ปานกลาง [8 คะแนน ร้อยละ 21.05]
พอใช้ [0 คะแนน ร้อยละ 0]
ปรับปรุง [0 คะแนน ร้อยละ 0]

คะแนนรวม = 38 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100