องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

live_help ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของ อบต.ศรีดอนมูล


ดีมาก [95 คะแนน ร้อยละ 85.59]
ดี [7 คะแนน ร้อยละ 6.31]
ปานกลาง [8 คะแนน ร้อยละ 7.21]
พอใช้ [0 คะแนน ร้อยละ 0]
ปรับปรุง [1 คะแนน ร้อยละ 0.9]

คะแนนรวม = 111 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100