องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

live_help ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของ อบต.ศรีดอนมูล


ดีมาก [27 คะแนน ร้อยละ 62.79]
ดี [7 คะแนน ร้อยละ 16.28]
ปานกลาง [8 คะแนน ร้อยละ 18.6]
พอใช้ [0 คะแนน ร้อยละ 0]
ปรับปรุง [1 คะแนน ร้อยละ 2.33]

คะแนนรวม = 43 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100