องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com


ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ร่วมกันออกเสียงรับร่างรัฐธรรมนูญ และ คำถามเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ร่วมกันออกเสียงรับร่างรัฐธรรมนูญ และ คำถามเพิ่มเติม

ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.