องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com


กำหนดการดำเนินการเกี่ยวกับภาษีป้าย ประจำปี 2564

แจ้งให้เจ้าของกิจการ หรือ เจ้าของป้าย หรือ ผู้ทีอนุญาตให้ติดตั้งป้ายในที่ดิน

ติดต่อเพื่อดำเนินการชำระภาษีป้ายประจำปี 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางการสนทนาผ่านเฟซบุ๊ค : กองคลัง อบต.ศรีดอนมูล