องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com


กฎกระทรวง กำนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในกฎกระทรวงกำหนดอัตราป้าย พ.ศ. 2563 เนื่องจากอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพเศราฐกิจและลักษณะของป้ายที่ใช้กันอยุ่ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้ายให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องอกกฎกระทรวงนี้

อ้างอิงที่มา ตามรายละเอียดปรากฏตามด้านล่างนี้

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/11/24566_1_1606461254760.pdf