องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com


ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีมาขอรับสิทธิค่าตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560