องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com


ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีท้องถิ่น, ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และทะเบียนพาณิชย์