องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com


ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ