องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com


ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบ ภ.ด.ส.3, ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.6 ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหรส่วนตำบลศรีดอนมูล เรื่อง ขยายเวลาการประกาศแบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูสร้าง (ภ.ด.ส.3), แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และ การแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ด.ส.6) ตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีรที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563