องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com


ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เรื่อง บัญชีราคาทุนทรัพย์ของมี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563