องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com


1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียงแก้ว

ตั้งอยู่บ้านเวียงแก้ว  หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สอนระดับเตรียมอนุบาล อายุ 2-5 ปี เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2539 อยู่ในความดูแลของกรมพัฒนาชุมชนต่อมา เมื่อ ปี พ.ศ 2546  ได้รับการถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลดูแลจนถึงปัจจุบันปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียงแก้ว  มีบุคลากรครู  2  คน  คือ นางดวงหทัย  ปินตา  และนางนงค์ลักษณ์   ลับปัญญา

 คำขวัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: ลูกน้อยเติบใหญ่ ร่าเริง แจ่มใส พัฒนาการสมวัย

 เอกลักษณ์: ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

 อัตลักษณ์: ไหว้สวย สุขภาพจิต แจ่มใส่


2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ้วเฒ่า

ตั้งอยู่ บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 6  ตำบล ศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 ( อายุ 2 – 5 ปี )

    


3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยสะโง๊ะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยสะโง๊ะ  ตั้งอยู่เลขที่ 233 หมู่ที่  ๗  ตำบลศรีดอนมูล  อำเภอชียงแสน จังหวัดเชียงราย  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่บ้านดอยสะโง๊ะ

สอนเด็กปฐมวัยตั้งแต่

              - ชั้นเตรียมอนุบาล   (อายุ   ๒-๓  ปี) 

              - ชั้นปฐมวัยอนุบาล   ๑  (อายุ ๓-๔ ปี)

              - ชั้นปฐมวัยอนุบาล   ๒  (อายุ ๔-๕ ปี) 

              - ชั้นปฐมวัยอนุบาล   ๓  (อายุ  ๕-๖ ปี) 


4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีบุญยืน

ตั้งอยู่บ้านศรีบุญยืน หมู่ที่  10 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สอนระดับเตรียมอนุบาล อายุ 2-5 ปี และระดับอนุบาล 1 อายุ 3-4 ปี มีพื้นที่เขตบริการการศึกษาศูนย์ฯ ได้แก่  เขตตำบลศรีดอนมูล หมู่ 2,3,10 ,11 และเขตตำบลจันจว้า หมู่ 3 อำเภอแม่จัน


5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนมูล

ตั้งอยู่เลขที่  215 หมู่ 9   ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล สอนตั้งแต่ ชั้นเตรียมอนุบาล (อายุ 2-5 ปี) ปฐมวัยอนุบาล 1 (อายุ 3-4 ปี)  ชั้นปฐมวัยอนุบาล 2 (อายุ 4-5 ปี)  และชั้นปฐมวัยอนุบาล (อายุ 5-6 ปี) มีเขตพื้นที่บริการ 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล หมู่ที่ 8,9,12,13  บ้านแม่คำ หมู่ที่ 11 และบ้านสันมะเค็ด  หมู่ที่ 9   ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย