องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 152 ครั้ง ]
การออกหน่วยบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน วันที่ 8 พ.ย.2562

ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พ.ย.2562

โครงการรณรงค์และส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างรู้คุูณค่า วันที่ 15 พ.ย.2562

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลศรีดอนมูล การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลังฤดูเก็บเกี่ยว วันที่ 18 พ.ย.2562

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภุมิทัศน์พัฒนาหมู้บ้าน บ้านสันต้นธงและบ้านงิ้วเฒ่า วันที่ 19 พ.ย.2562

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อบต.ศรีดอนมูล วันที่ 21 พ.ย.2562