องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 326 ครั้ง ]
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านแม่มะ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

โครงการช่วยเหลือประชาชนพ่นหมอกควันระงับโรคไข้เลือดออก วันที่ 23 ส.ค .-3 ก.ย.2562

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไข้ปัญหาโรคไข้เลือดออก วันที่ 4 ก.ย. 2562

โครงการอบรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรี โดยจัดให้ความรู้การผูกผ้า จับจีบผ้า และจัดดอกไม้ วันที่ 4 - 5 ก.ย. 2562

โครงการบ้านศรีดอนมูลเหนือ รักษ์หนองบัวลอย วันที่ 6 ก.ย. 2562

กิจกรรมเก็บขนขยะอันตรายตำบลศรีดอนมูล วันที่ 10 ก.ย.2562