องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 20 ครั้ง ]
ขุดลอกลำเหมืองตำบลศรีดอนมูล

ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

โครงการอบรมสัมนาองค์กรภาคประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต. วันที่ 20-21 มิ.ย.62

โครงการอบรมวินัยจราจร กฎหมายหน้าที่สิทธิพลเมือง วันที่ 23 มิ.ย.62

โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิ.ย.62

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา วันที่ 8 ก.ค.62

โครงการส่งเสริมความรู้และป้องกันระงับอัคคีภัยแก่ประชาชน วันที่ 9 ก.ค.62