องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 50 ครั้ง ]
วันจันทร์ที่่ 21 มิถุนายน 2564 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตรวจสอบ การปรับปรุง แก้ไขไม่ให้มีเหตุรำคาญ เรื่องกลิ่น ณ พื้นที่ตลาดเอกชน “พ่อผาย – แม่หน้อย” บ้านด้าย หมู่ที่ 3


         วันจันทร์ที่่ 21 มิถุนายน 2564 เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ลงพื้นที่ตรวจสอบ การปรับปรุง แก้ไขไม่ให้มีเหตุรำคาญ เรื่องกลิ่น ณ พื้นที่ตลาดเอกชน “พ่อผาย – แม่หน้อย” บ้านด้าย หมู่ 3 หลังจากมีประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบกลิ่นเหม็นจากรางระบายน้ำ ซึ่งทางเจ้าของตลาดได้ดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

       ตามกฎหมายการสาธารณสุข กำหนดว่า “การกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดกลิ่น(เหม็น) แสง เสียง รังสี ความร้อง สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ

                ดังนั้น เหตุรำคาญตามกฎหมายการสาธารณสุข จึงต้องมีสภาพที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ เช่น เสียงดังจนทำให้หูเสื่อม มีกลิ่นเหม็น ฝุ่นละอองมากจนหายใจไม่สะดวก แหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค เป็นต้น ซึ่งมิใช่เป็นการรำคาญธรรมดา

 

กรณีมีเหตุรำคาญเกิดขึ้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นทำงานกันอย่างไร

            ประชาชนผู้เดือนร้อนมีสิทธิร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข ฯลฯ เจ้าพนักงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้าไม่เป็นเหตุรำคาญจะแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ถ้าเป็นเหตุรำคาญจริง เจ้าพนักงานจะแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขก่อน ถ้าไม่ทำตามคำแนะนำเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งและให้เวลาปรับปรุง ถ้าผู้ก่อเหตุยังไม่แก้ไขตามเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถดำเนินการเปรียบเทียบปรับได้(ถ้าไม่ยอมให้ปรับก็แจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อดำเนินคดีทางศาลต่อไป)

 

“สำหรับผู้ร้องเรียนเหตุรำคาญเพราะเหตุไม่ชอบกันหรือขัดแย้งกันโดยข้อเท็จจริงมิได้เป็นเหตุรำคาญ อาจเข้าข่ายมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานได้”

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัน (ข้าวกล่องจำนวน 60 กล่อง) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลเชียงแสน

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ถนนสวย ด้วยต้นราชพฤกษ์”

ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้คำแนะนำ และเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคฯ

ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยศาสตร์สุขภาพ

รับชุด PPE จำนวน 30 ชุด ณ เทศบาลตำบลแม่จัน