องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 56 ครั้ง ]
ร่วมกิจกรรม “ปั่นด้วยหัวใจต้านภัย COVID และหมอกควันไฟป่า”


        วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 06.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้เข้าร่วมและสนับสนุนรถประชาสัมพันธ์ร่วมขบวน ในกิจกรรม “ปั่นด้วยหัวใจต้านภัย COVID และหมอกควันไฟป่า” ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน - วัดกู่เต้า - เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หนองบงคาย (ทะเลสาบเชียงแสน)
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค “พชอ.บ้านฮอมบุญพบโชค หลังที่ 94”

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (กิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านป่าก๋อยเรียนรู้ร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย)

ร่วมกันซ่อมแซมฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ บ้านแม่มะ หมู่ที่ 1(ป่าไม้)

ต้อนรับพลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะฯ

เข้าดำเนินการดับไฟป่า ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ณ บริเวณพื้นที่บ้านงิ้วเฒ่า-สะโง้ บ้านงิ้วเฒ่า ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย