องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 70 ครั้ง ]
ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านหนองปลาสะเด็ด หมู่ที่ 8 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ร่วมกันทำแนวกันไฟ ในเขตป่าชุมชนของหมู่บ้าน ตั้งแต่ห้วยปราสาทถึงดอยตาด ระยะทางประมาณ 800 เมตร


           วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านหนองปลาสะเด็ด หมู่ที่ 8 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ร่วมกันทำแนวกันไฟ ในเขตป่าชุมชนของหมู่บ้าน ตั้งแต่ห้วยปราสาทถึงดอยตาด ระยะทางประมาณ 800 เมตร
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

ร่วมกิจกรรม “ปั่นด้วยหัวใจต้านภัย COVID และหมอกควันไฟป่า”

ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค “พชอ.บ้านฮอมบุญพบโชค หลังที่ 94”

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (กิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านป่าก๋อยเรียนรู้ร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย)

ร่วมกันซ่อมแซมฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ บ้านแม่มะ หมู่ที่ 1(ป่าไม้)

ต้อนรับพลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะฯ