องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 82 ครั้ง ]
ต้อนรับคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบต.)


       วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย นายศรียนต์ เชื้อชิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล พนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบต.) ที่เดินทางมานิเทศและรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2564 “กิจกรรมทำแนวกันไฟ”

ร่วมกันทำแนวกันไฟ ณ ป่าชุมชน ห้วยหิงห้อย ศาลาฟังธรรม บ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านหนองปลาสะเด็ด หมู่ที่ 8 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ร่วมกันทำแนวกันไฟ ในเขตป่าชุมชนของหมู่บ้าน ตั้งแต่ห้วยปราสาทถึงดอยตาด ระยะทางประมาณ 800 เมตร

ร่วมกิจกรรม “ปั่นด้วยหัวใจต้านภัย COVID และหมอกควันไฟป่า”

ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค “พชอ.บ้านฮอมบุญพบโชค หลังที่ 94”