องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 41 ครั้ง ]
โครงการรณรงค์และส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษณ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2564


         วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2563 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้ดำเนินโครงการรณรงค์และส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษณ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพลังงาน การใช้พลังงานอย่างถูกต้องและคุ้มค่า เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน และวิธีการประหยัดพลังงานอย่างถูกต้อง โดยนำความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม โดยได้รับเกียรติจาก นายธนัส สมศิริ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ จากสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

กิจกรรมประกาศวาระจังหวัดเชียงรายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจําปี 2563- 2564 (Kick Off) และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2554

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการ ตามโครงการจัดตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล

การประชุม กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลศรีดอนมูล