องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 127 ครั้ง ]
การประชุมหารือถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดกิจกรรมการดำเนิน"โครงการยกกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)"


      วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นำโดย นายสมบูรณ์ ราชคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ฯลฯ จัดการประชุมหารือถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนเพื่อเป็นข้อมูล สำหรับการกำหนดกิจกรรมการดำเนิน"โครงการยกกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)" โดยมุ่งเน้นเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูลให้เกิดอาชีพที่ยั่งยืน ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

การออกสำรวจข้อมูลภาษี และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563)

การดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทำงาน “สวยงาม สะอาด น่ายล” ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563

"โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมการค้ามนุษย์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การลดความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2564"

"โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" ของศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับตำบลศรีดอนมูล

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ภายใต้รหัส 10-10-12-20