องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 289 ครั้ง ]
พิธีเปิดเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล


       วันพุธ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นำโดย นายสมบูรณ์ ราชคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้ร่วมพิธีเปิดเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และกระจายเมล็ดข้าวพันธุ์ดีสู่ชาวนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ให้แก่เกษตรกรในชุมชนใช้ในการเพาะปลูกและจำหน่าย โดยมีเป้าหมายสำคัญคือให้ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิต ตลอดจนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างเป็นระบบมากขึ้น รวมทั้งผลักดันให้ศูนย์ข้าวชุมชน เข้าร่วมการดำเนินงานเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่มากขึ้น และช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับเกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

การประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

การประชุมหารือถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดกิจกรรมการดำเนิน"โครงการยกกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)"

การออกสำรวจข้อมูลภาษี และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563)

การดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทำงาน “สวยงาม สะอาด น่ายล” ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563

"โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมการค้ามนุษย์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การลดความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2564"