องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 281 ครั้ง ]
วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต


           องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ดำเนินโครงการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยดำเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาการ เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สุขภาพศึกษา และ กิจกรรม ตามฐานการเรียนรู้ (กิจกรรมเลือกเสรี)

               1.กิจกรรม ออกกำลังกาย เคลื่อนไหวจังหวะและนันทนาการ

               2. กิจกรรมประดิษฐ์ประดอยงานฝีมือ

               3. กิจกรรมกีฬาเปตอง/วู๊ดบอล

         สอดคลองกับวิสัยทัศน์โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนมูล “สุขภาพดี มีความรู้ อยู่เป็นสุข”  ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนมูล (รัตนศรีอุปถัมภ์) วัดศรีบุญยืน หมู่ที่ 10 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในวันอังคาร  ที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

พิธีเปิดเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล

การประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

การประชุมหารือถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดกิจกรรมการดำเนิน"โครงการยกกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)"

การออกสำรวจข้อมูลภาษี และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563)

การดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทำงาน “สวยงาม สะอาด น่ายล” ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563