องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 272 ครั้ง ]
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล


            ในวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ โดยการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนฯ จากกองทุนหลัประกันสุขภาพฯ ทต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นกองทุนฯ ที่ประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบของการจัดการ พร้อมทั้งศึกษาดูงาน "วิถี...ผักอินทรีย์" ณ บ้านเมืองอาง ต.บ้านหลวง จ.เชียงใหม่
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

พิธีเปิดเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล

การประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

การประชุมหารือถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดกิจกรรมการดำเนิน"โครงการยกกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)"

การออกสำรวจข้อมูลภาษี และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563)