องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 19 ครั้ง ]
โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านงานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น “การอบรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำตุงเข็ม ตำบลศรีดอนมูล” ในวันที่ 25 ส.ค.63

ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

โรงเรียนผู้สูงอายุ สัญจร วันที่ 25 ส.ค.2563

โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนเข้าพืนที่การเกษตรตำบลสรีดอนมูล

ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค เพื่อพิจารณาคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนศรีดอนมูล เป็นศูนย์ดีเด่น ระดับภาค วันที่ 2 ก.ย.2563

โรงเรียนผู้สูงอายุสัญจร วันที่ 3 ก.ย.2563

โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4และ7 โดยใช้แรงงานชาวบ้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน วันที่ 6 ก.ย.2563