องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 29 ครั้ง ]
โครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่ประชาชนในตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 20 ส.ค.2563

ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านงานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น “การอบรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำตุงเข็ม ตำบลศรีดอนมูล” ในวันที่ 25 ส.ค.63

โรงเรียนผู้สูงอายุ สัญจร วันที่ 25 ส.ค.2563

โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนเข้าพืนที่การเกษตรตำบลสรีดอนมูล

ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค เพื่อพิจารณาคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนศรีดอนมูล เป็นศูนย์ดีเด่น ระดับภาค วันที่ 2 ก.ย.2563

โรงเรียนผู้สูงอายุสัญจร วันที่ 3 ก.ย.2563