องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 26 ครั้ง ]
การจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท ให้แก่กลุ่มเปราะบาง วันที่ 14 ส.ค.2563

ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ในวันที่ 19 ส.ค. 2563

โครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่ประชาชนในตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 20 ส.ค.2563

โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านงานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น “การอบรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำตุงเข็ม ตำบลศรีดอนมูล” ในวันที่ 25 ส.ค.63

โรงเรียนผู้สูงอายุ สัญจร วันที่ 25 ส.ค.2563

โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนเข้าพืนที่การเกษตรตำบลสรีดอนมูล