องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 145 ครั้ง ]
ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตตำบลศรีดอนมูลระหว่างวันที่ 12 ก.พ. - 4 มี.ค. 2563

ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

โครงการลดความรุงแรงในครอบครัว วันที่ 13 ก.พ.2563

ประชุมหารือนำผู้ป่วยยากไร้กลับบ้าน วันที่ 14 ก.พ.2563

การฝึกอบรมหัตถกรรมสร้างอาชีพโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 18 ก.พ.2563

จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ จัดทำแนวกันไฟ วันที่ 24 ก.พ.2563

โครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งวันที่ 27 ก.พ.2563