Untitled Document
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
ประชากร
การชำระภาษี
งบประจำปี
งบประจำปี 2553
งบประจำปี 2556
งบเดือนตุลาคม 2555
งบเดือนพฤศจิกายน 2555
งบเดือนธันวาคม 2555
งบเดือนมกราคม 2556
งบเดือนกุมภาพันธ์ 2556
งบเดือนมีนาคม 2556
งบเดือนเมษายน 2556
งบเดือนพฤษภาคม 2556
งบเดือนมิถุนายน 2556
งบเดือนกรกฏาคม 2556
งบเดือนสิงหาคม 2556
งบเดือนกันยายน 2556
งบเดือนตุลาคม 2556
งบประจำปี 2557
งบประจำปี 2558
 
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2554
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2555
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2556
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2557
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558
 
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนา 3 ปี 2555-2557
 
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา 2554 - 2558
 
แผนดำเนินงาน
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
รายงานผลการดำเนินการตามไตรมาตร
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส 2 ปี 54
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส 3 ปี 54
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส 4 ปี 54
 
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ จัดจ้าง
แกลลอรี่ภาพ
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 
เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
สนง.พระพุทธศาสนา
ทางหลวงชนบท
ศูนย์ประสานงาน HIV
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
ข้อมูลท่องเที่ยว ที่พัก บริษัททัวร์ ข่าวท้องถิ่น หางานเชียงราย ฯลฯ
 
ลิงค์ อบต.จังหวัดเชียงราย
ตัวอย่าง กค.1 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
แบบ ผท.1-7 และ 17 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
การคัดลอกข้อมูลที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
อัตราภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ตัวอย่างข้อบัญญัติลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
หนังสือแจ้งการประเมิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภบท.9 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตัวอย่างกรม) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
คู่มือการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ตารางคำนวณเงินเพิ่มภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ตารางคิด ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ กอ.1 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ กอ.3 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
แบบแสดงการขอ เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ภบท.8 ก & แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดิน ภบท.8 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ตัวอย่างใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อภ.2 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ความรู้เรื่องภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ป้าย ตรอ. ไม่เข้าข่ายยกเว้นตามมาตรา 8 (ุ6) แห่ง พรบ.ภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีดอนมูล ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
แบบ ผ.ท.13 บัญชีแสดงรายการปรับข้อมูลแผนที่ภาษี ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
แบบตรายาง ตรวจสอบกับ ผ.ท4/ผ.ท.5 แล้ว เอาไว้ประทับตราตรวจสอบ ภรด.2,ภบท.5,ภป.1 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนฯ (การกำหนดราคามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ไม่ให้เก็บภาษีที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ระบบพิมพ์ใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
โปรแกรมทัวร์ พัทยา 3 วัน 2 คืน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ใบเสนอราคาซื้อ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
การฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
แผ่นพับภาษี ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ตารางคิดภาษีโรงเรือนฯ ห้องเช่ารายวัน รายเดือน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ใบมอบฉัีนทะ กรณีรับเบี้ยยังชีพแทน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ตารางคำนวณภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ตัวอย่างหนังสือส่งตัวปรับไม่ยื่น ภรด.2 ตามกำหนด ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ตัวอย่างการลงตรายาง ตรวจสอบกับ ผ.ท4/ผ.ท.5 แล้ว ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
คู่มือ QGIS ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
การพิจารณากลั่นกรองค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ตารางเปรียบเทียบภาษีย้อนหลัง 4 ปี พร้อมกราฟ พร้อมคำนวณตรวจมาตรฐาน 2556 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
คู่มือ การเงินการคลัง อปท ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
โปรแกรมคำนวณพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
หนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภ.บ.ท.29 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
แผนการจัดเก็บรายได้ 2556 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ผังการยื่นแบบ-สำรวจ-ประเมิน-คำนวณ-ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
(ตัวอย่าง)คำสั่ง-ประกาศ-ภาษีบำรุงท้องที่ปี_2557 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
กฤษฏีการาคาปานกลางที่ดิน ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กรกฏาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ภป.1 แบบยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (excel) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
บันทึกข้อความเรื่องเงินส่วนลด ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ใบสมัครชมรมนักจัดเก็บรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในเขต อบต. ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
หนังสือเตือนให้ยื่นแบบแจ้งรายการ ภรด. ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
หนังสือหารือเรื่องภาษีป้าย ตรอ. ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ตัวอย่างแบบประเมิน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 4 ไป 5 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ตารางเปรียบเทียบภาษีย้อนหลัง 5 ปี พร้อมกราฟ พร้อมคำนวณตรวจมาตรฐาน 2557 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ความรู้เบื้องต้นป้ายโฆษณา กับภาษีโรงเรือน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ตารางคำนวณเงินเพิ่มภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
หารือจัดเก็บภาษีป้าย ปตท. ที่ มท0808.3/12582 2 ธันวาคม 57 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ตัวอย่างป้าย ที่เข้าเกณฑ์ต้องชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
หนังสือหารือเกี่ยวกับป้าย ปตท. (ธันวาคม 57) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
คำพิพากษาศาล เกี่ยวกับป้ายบอกราคาน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
ตัวอย่างการประเมินค่ารายปีส่วนควบ(ภาษีโรเรือน) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
การปรับปรุงบัญชีผู้ชำระภาษี E-laas ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ !!
Untitled Document
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล หมู่ 9 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
โทรศัพท์ 0-5395-5532 fax. 0-5395-5809 อีเมล์ : sridonmoon@gmail.com

Copyright @ 2010 - 2016 http://www.sridonmoon.com All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft